8688
1
معرفی


شبکه محلی
 
در جهت تامین نیازهای متنوع شرکت های دانش بنیان در حوزه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بستر شبکه محلی LAN با ساختاری یکپارچه و با رعایت آخرین استانداردهای روز طراحی شبکه های کامپیوتر و با رعایت کلیه اصول مربوط به افزونگی Redundancyو قابلیت اطمینان Reliability  طراحی و اجرا گردیده است .که با در این راستا کلیه ارتباطات زیر ساخت توسط فیبر نوری و با سرعت 10Gbps امکان ارائه سرویس 1Gbps را برای مشترکین شبکه محلی شهرک بوجود آورده است.

همچنین در جهت ایجاد فضای امن اطلاعاتی برای موسسات دانش بنیان شهرک طراحی به شکلی صورت گرفته که شبکه محلی هر واحد فن آور از دیگر واحد مجزا بوده و در عین حال امکان استفاده از سرویس های عمومی و خصوصی شهرک برای موسسات وجود دارد.

جهت بهبود کیفیت سرویس ها و با توجه به تنوع سرویس های موجود در شبکه شهرک از جمله  Internet Connection ،Mail Service ، Storage Service ، Web Service و همچنین سرویس تلفن Voip بر روی بستر شبکه  تکنولوژیQoS (Quality of Service)به اجرا درآمده که باعث بهبود در مدیریت ترافیک سرویس های مختلف و ایجاد اولویت در سرویس ها می گردد.

شبکه شهرک با اتصال به دو مرکز مخابراتی و شبکه دانشگاه صنعتی امکان ارائه خدمات متنوعی را بر روی این بستر به وجود آورده است.

سرویس های قابل ارائه در شبکه شهرک به تفصیل در بخش خدمات واحد اطلاع رسانی  و مرکز داده بیان شده است.

1392/10/14
Powered by DorsaPortal