• نشست‌های تجاری دو جانبه فناوران ایرانی و تجار عمانی در هتل عباسی اصفهان

  • ۰۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: بین المللی,

نشست‌های تجاری دو جانبه فناوران ایرانی و تجار عمانی در هتل عباسی


نشست‌های تجاری دو جانبه فناوران ایرانی و تجار عمانی در هتل عباسی


نشست‌های تجاری دو جانبه فناوران ایرانی و تجار عمانی در هتل عباسی


نشست‌های تجاری دو جانبه فناوران ایرانی و تجار عمانی در هتل عباسی


نشست‌های تجاری دو جانبه فناوران ایرانی و تجار عمانی در هتل عباسی


نشست‌های تجاری دو جانبه فناوران ایرانی و تجار عمانی در هتل عباسی


نشست‌های تجاری دو جانبه فناوران ایرانی و تجار عمانی در هتل عباسی


نشست‌های تجاری دو جانبه فناوران ایرانی و تجار عمانی در هتل عباسی