• بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شهرک از شهرک علمی و تحقیقاتی و نمایشگاه راهیان پیشرفت

  • ۰۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان از شهرک


بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان از شهرک


بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان از شهرک


بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان از شهرک


بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان از شهرک


بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان از شهرک


بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان از شهرک


بازدید دانشجویان مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان از شهرک