• بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت از شهرک


بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت از شهرک


بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت از شهرک


بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت از شهرک


بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت از شهرک


بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت از شهرک


بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت از شهرک


بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت از شهرک