• آیین راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان

  • ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: مستند,

آیین راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان


آیین راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان


آیین راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان


آیین راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان


آیین راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان


آیین راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان


آیین راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان


آیین راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان