• مراسم روبان‌چینی راه‌اندازی پردیس نوآوری و فن آوری گلپایگان و بازدید ازنمایشگاه دستاوردهای فناورانه صنایع گلپایگان

  • ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
دسته‌بندی‌ها: مستند,

مراسم روبان‌چینی راه‌اندازی پردیس نوآوری و فن آوری گلپایگان


مراسم روبان‌چینی راه‌اندازی پردیس نوآوری و فن آوری گلپایگان


مراسم روبان‌چینی راه‌اندازی پردیس نوآوری و فن آوری گلپایگان


مراسم روبان‌چینی راه‌اندازی پردیس نوآوری و فن آوری گلپایگان


مراسم روبان‌چینی راه‌اندازی پردیس نوآوری و فن آوری گلپایگان


مراسم روبان‌چینی راه‌اندازی پردیس نوآوری و فن آوری گلپایگان


مراسم روبان‌چینی راه‌اندازی پردیس نوآوری و فن آوری گلپایگان


مراسم روبان‌چینی راه‌اندازی پردیس نوآوری و فن آوری گلپایگان