• حضور اعضای انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و معرفی شهرک

  • ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: مستند,

حضور اعضای انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در شهرک


حضور اعضای انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در شهرک


حضور اعضای انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در شهرک


حضور اعضای انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در شهرک


حضور اعضای انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در شهرک


حضور اعضای انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در شهرک