• بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت های دانش بنیان و فناور

  • ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از شهرک


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از شهرک


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از شهرک


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از شهرک


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از شهرک


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از شهرک


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از شهرک


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از شهرک