• اولین مجمع عمومی کارکنان شهرک در سال ۱۴۰۲

  • ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: مستند,

اولین مجمع عمومی کارکنان شهرک در سال ۱۴۰۲


اولین مجمع عمومی کارکنان شهرک در سال ۱۴۰۲


اولین مجمع عمومی کارکنان شهرک در سال ۱۴۰۲


اولین مجمع عمومی کارکنان شهرک در سال ۱۴۰۲


اولین مجمع عمومی کارکنان شهرک در سال ۱۴۰۲


اولین مجمع عمومی کارکنان شهرک در سال ۱۴۰۲


اولین مجمع عمومی کارکنان شهرک در سال ۱۴۰۲