• بازدید دکتر دولت یار، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از شهرک

  • ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از شهرک


بازدید رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از شهرک


بازدید رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از شهرک


بازدید رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از شهرک


بازدید رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از شهرک


بازدید رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از شهرک


بازدید رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از شهرک


بازدید رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان از شهرک