• پنل تخصصی اکوسیستم نوآوری های علم و فناوری با حضور دانشمندان تراز اول جهان

  • ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: بین المللی,

پنل تخصصی اکوسیستم نوآوری های علم و فناوری


پنل تخصصی اکوسیستم نوآوری های علم و فناوری


پنل تخصصی اکوسیستم نوآوری های علم و فناوری


پنل تخصصی اکوسیستم نوآوری های علم و فناوری


پنل تخصصی اکوسیستم نوآوری های علم و فناوری


پنل تخصصی اکوسیستم نوآوری های علم و فناوری


پنل تخصصی اکوسیستم نوآوری های علم و فناوری


پنل تخصصی اکوسیستم نوآوری های علم و فناوری