• بازدید دانشمندان و شخصیت های علمی تراز اول جهان اسلام از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و فناور

  • ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: بین المللی,

بازدید دانشمندان و شخصیت های علمی تراز اول جهان اسلام از شهرک


بازدید دانشمندان و شخصیت های علمی تراز اول جهان اسلام از شهرک


بازدید دانشمندان و شخصیت های علمی تراز اول جهان اسلام از شهرک


بازدید دانشمندان و شخصیت های علمی تراز اول جهان اسلام از شهرک


بازدید دانشمندان و شخصیت های علمی تراز اول جهان اسلام از شهرک


بازدید دانشمندان و شخصیت های علمی تراز اول جهان اسلام از شهرک


بازدید دانشمندان و شخصیت های علمی تراز اول جهان اسلام از شهرک


بازدید دانشمندان و شخصیت های علمی تراز اول جهان اسلام از شهرک