• بازدید دکتر قنبری، مديريت پشتيبانی ساخت و تأمين كالا و دکتر خوانساری، مدير كل نظام تأمين و تجاری سازی فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از شهرک و شرکت های دانش بنیان و فناور

  • ۰۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید دکتر قنبری و همراهان از شهرک


بازدید دکتر قنبری و همراهان از شهرک


بازدید دکتر قنبری و همراهان از شهرک


بازدید دکتر قنبری و همراهان از شهرک


بازدید دکتر قنبری و همراهان از شهرک


بازدید دکتر قنبری و همراهان از شهرک


بازدید دکتر قنبری و همراهان از شهرک


بازدید دکتر قنبری و همراهان از شهرک