• بازدید رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت و هیئت همراه از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت و هیئت همراه از شهرک


بازدید رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت و هیئت همراه از شهرک


بازدید رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت و هیئت همراه از شهرک


بازدید رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت و هیئت همراه از شهرک


بازدید رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت و هیئت همراه از شهرک


بازدید رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت و هیئت همراه از شهرک


بازدید رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت و هیئت همراه از شهرک


بازدید رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت و هیئت همراه از شهرک