• پایان کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان اصفهان

  • ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
دسته‌بندی‌ها: مستند,

پایان کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری


پایان کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری


پایان کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری


پایان کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری


پایان کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری


پایان کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری


پایان کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری


پایان کار بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری