• بازدید دکتر عبداله رحمان‌زاده رئیس کمیته ملی کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از کاوشکده فناوری و نمایشگاه راهیان پیشرفت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
دسته‌بندی‌ها: بازدیدها,

بازدید رئیس کمیته ملی کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از شهرک


بازدید رئیس کمیته ملی کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از شهرک


بازدید رئیس کمیته ملی کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از شهرک


بازدید رئیس کمیته ملی کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از شهرک


بازدید رئیس کمیته ملی کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از شهرک


بازدید رئیس کمیته ملی کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از شهرک


بازدید رئیس کمیته ملی کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از شهرک


بازدید رئیس کمیته ملی کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از شهرک