• دومین رویداد سفیر فناوری با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه اصفهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
دسته‌بندی‌ها: مستند,

دومین رویداد سفیر فناوری


دومین رویداد سفیر فناوری


دومین رویداد سفیر فناوری


دومین رویداد سفیر فناوری


دومین رویداد سفیر فناوری


دومین رویداد سفیر فناوری


دومین رویداد سفیر فناوری


دومین رویداد سفیر فناوری