• نخستین هم اندیشی فناورانه دبیران اتحادیه ها و انجمن های علمی کشور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
دسته‌بندی‌ها: مستند,

نخستین هم اندیشی فناورانه


نخستین هم اندیشی فناورانه


نخستین هم اندیشی فناورانه


نخستین هم اندیشی فناورانه


نخستین هم اندیشی فناورانه


نخستین هم اندیشی فناورانه


نخستین هم اندیشی فناورانه


نخستین هم اندیشی فناورانه