مراکز زیرمجموعه
1- پارک های علم و فناوری :
2- مراکز رشد فناوری :
3- مرکز نوآوری و شکوفایی
4-مرکز علمی و تفریحی کودکان و نوجوانان