۲۰۰
+

تعداد شرکت های دانش‌بنیان و فناور

۱۰۰۰
+نفر

کارکنان شرکت‌های مستقر

۵۰۰۰
+میلیارد‌تومان

گردش مالی شرکت‌ها

۱۰۰
+هکتار

طرح جامع شهرک

بازدیدها
بازدیدها
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
مستند
بازدیدها
مستند
مستند
بازدیدها
مستند
مستند
بازدیدها
مستند
بازدیدها
بازدیدها
مستند
مستند
مستند
بازدیدها
بازدیدها
مستند
بازدیدها
مستند
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
مستند
بازدیدها
مستند
بازدیدها
بازدیدها
مستند
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
مستند
مستند
مستند
بازدیدها
مستند
بازدیدها
مستند
بازدیدها
مستند
مستند
بازدیدها
مستند
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
بازدیدها
مستند
بازدیدها
مستند
بازدیدها
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
مستند
 

شرکتهای مستقر (به تفکیک زمینه‌های تخصصی)