استقرار
 • معرفی خدمت :

با هدف تامین محل استقرار و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب برای واحدهای فناور و دانش بنیان و در راستای حمایت از فعالیت آنها در فرآیند تبدیل ایده به محصول و هم‌افزایی شرکت‌ها، فضاهای اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی  در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان احداث شده است. واحدهای فناور می‌توانند در چارچوب قوانین و ضوابط در فضاهای زیر مستقر شوند. (ساختمان‌های شیخ‌بهایی، ابوریحان، اندیشه1، اندیشه2، فن‌آفرینی۱، فن‌آفرینی۲، سینا، ساختمان غدیر، ساختمان فرصت، ساختمان تهران، ساختمان مرکز رشد نجف آباد، ساختمان مرکز رشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ساختمان مرکزرشد تخصصی هنر و ساختمان‌های کارگاهی و آزمایشگاهی در مجتمع تجاری سازی فناوری ، مجتمع تجاری سازی نوآوری، مجتمع کارگاهی تلاش، آزمایشگاه مرکزی)

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : پایان فرآیند پذیرش
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارسال پرونده از واحد جذب و پذیرش به معاونت پشتیبانی
 2. بررسی پرونده و رفع نواقص و تکمیل مدارک پرونده به منظور قرارگیری در لیست انتظار
 3. انتخاب و تخصیص فضا و ارائه ضمانتنامه مالی به مدیریت امور مالی و ثبت در سامانه همدار و ثبت کد ثنا
 4. مراجعه صاحبین امضا همراه با یک نفر به عنوان شاهد به امور قرارداد‌ها جهت امضا و تبادل قرارداد
 5. تکمیل فرم‌های درخواست خدمات عمومی و پیگیری ارائه خدمات عمومی شامل تابلو، تلفن، اینترنت، کارت پرسنلی و سایر نیازهای واحد فناور
 6. تحویل فضا توسط اداره عمومی
 7. بررسی، شناسایی و پیگیری در جهت پاسخگویی خدمات موردنیاز واحدهای فناور پس از استقرار با هماهنگی واحدهای مرتبط
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی
 • معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در صورت نیاز واحدهای فناور به افزایش، کاهش و جابجایی فضای اداری این خدمت ارائه می شود.

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1.  ارسال درخواست از طریق نرم افزار همدار (BPMS) یا نامه درخواست به مدیریت پشتیبانی
 2. انجام هماهنگی‌های لازم با متقاضی پس از بررسی درخواست و بررسی امکان واگذاری فضا با در نظر گرفتن سایر درخواست‌ها و شرایط شرکت

 3. تکمیل مدارک و ضمانتنامه‌های مورد نیاز، ارائه به مدیریت امور مالی و ثبت در سامانه همدار
 4. تخصیص فضا توسط مدیریت پشتیبانی و ارسال به امور قراردادها جهت تنظیم و تبادل قرارداد
 5. تکمیل فرم‌های خدمات عمومی و پیگیری ارائه خدمات عمومی شامل تلفن، اینترنت، کارت پرسنلی و سایر نیازهای واحد فناور
 6. تحویل فضا توسط اداره عمومی

 7. بررسی، شناسایی و پیگیری در جهت پاسخگویی خدمات موردنیاز واحدهای فناور پس از استقرار با هماهنگی واحدهای مرتبط

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی
 • معاونت اداری، مالی  و مدیریت منابع
 • فرم

 

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در راستای حمایت از واحدهای فناور، اعم از هسته‌های فناور، شرکت‌ها و موسسات فناور و واحدهای خلاق و نوآور، فضای فیزیکی استقرار، شامل فضاهای اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. به منظور نظام‌مند کردن مدت زمان استقرار واحدهای فناور در فضاهای کالبدی شهرک شرايط و ضوابط زير تدوين شده است.

 

 

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای فناور و خلاق پذیرش شده، شرکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی با ارزش افزوده بالا
 • مدت یا دوره استقرار:

دوره استقرار کلیه واحدهای فناور يا خلاق و نوآور پذیرفته‌شده در ساختمان‌های چندمستأجره و یا کارگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری‌سازی در شهرك، محدود است و پایبندی به ضوابط عمومی و منشور اخلاقی شهرک از ملزومات ادامه استقرار واحدها است و پس از اتمام مدت استقرار، واحد مورد نظر متعهد و ملزم به تخلیه فضا و عودت عین مال‌الاجاره می‌باشد. در جدول زير مدت استقرار بر اساس نوع فضا و دوره استقرار تعيين شده است.

ردیف

نوع فضا

دوره استقرار

مدت‌ استقرار

مدت‌ استقرار قابل تمدید

حداکثر مدت استقرار

1

اداری

رشد

3 سال

2 سال

5 سال

پارک

5 سال

2 سال

7 سال

2

آزمايشگاهي/ کارگاهی

رشد و پارک

4 سال

3 سال

7 سال

 • تمدید مدت ‌زمان استقرار واحدهای فناور كه به صورت مشروط و مدت‌دار پذيرش شده‌اند، پس از تأيید شورای پذیرش و ارزيابي واحدهاي فناور امکان‌پذیر می‌باشد.
 • شركت‌هايي كه مدت استقرار آن‌ها از مدت استقرار مندرج در جدول فوق بيشتر شده و قرارداد آن‌ها بر اساس نظر شوراي خروج شهرك تمديد مي‌گردد، ملزم به پرداخت تعرفه اجاره خاص هستند. در هر صورت پرداخت تعرفه اجاره خاص مجوزي براي استقرار بيشتر نيست.
 • مدت ‌زمان مجاز استقرار اشخاص حقیقی و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات، يك سال می‌باشد و در صورت تأيید در شوراي پذیرش شرکت‌های خدماتی، این مدت به دفعات قابل تمدید است.
 • واحدهای فناور و خلاق که به هر دلیل از شهرک خارج‌ شده‌اند و مجدداً پذیرش می‌شوند، سنوات استقرار آن‌ها از سال‌های قبل نيز در محاسبه اجاره و مدت استقرار لحاظ مي‌شود.
 • واحدهای فناور و خلاقی كه مشغول ساخت و ساز در اراضي هستند در طول دوره ساخت و سازِ مطابق مدت زمان قرارداد واگذاري اراضي، از افزايش‌هاي ساليانه تعرفه اجاره خاص معاف هستند. در صورت عدم رعايت مفاد قرارداد واگذاري اراضي، افزايش‌هاي ساليانه تعرفه اجاره خاص دقيقاً بر اساس مدت استقرار آن‌ها محاسبه خواهد شد و مابه‌التفاوت تعرفه اجاره خاص پرداخت نشده در مدت زمان قرارداد به عنوان ديون شركت تلقي شده و شركت ملزم به پرداخت آن است.
 • استقرار در فضاي مازاد ساختمان‌های بخش خصوصی، مازاد بر حداكثر مدت ‌استقرار در ساختمان‌هاي شهرك، بدون سقف زماني و بر اساس ضوابط شهرك، صرفاً براي واحدهاي داراي پذيرش مستقر در شهرك بلامانع و تابع ساير مقررات استقرار در شهرك است.
 • شرط استقرار در دفتر تهران، استقرار در یکی از ساختمان‌های شهرک یا اراضی می‌باشد.
 • واحدهای فناور، خلاق و نوآور و اشخاص حقیقی و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات ملزم به رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های استقرار و مفاد قرارداد استقرار و اسکان در شهرک براي حضور و تمديد هستند.

 

 • هزینه‌های استقرار
 • تعرفه پايه استقرار واحدهای فناور، خلاق و نوآور و اشخاص حقیقی و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات، در فضاهای کالبدی شهرك، به صورت ساليانه در هيأت رئيسه شهرك تعيين می‌شود.
 • کلیه واحدهای فناور مستقر، موظف به پرداخت هزینه‌های استقرار (اسکان، تأسيسات و سایر هزینه‌های مربوطه) می‌باشند.

 

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی
 • معرفی خدمت :

این دستورالعمل به‌منظور نظام‌مندی و ایجاد وحدت رویه در تخصیص و واگذاری فضاهای اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی به واحدهای پذیرش‌شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، متناسب با زمینه فعالیت آن‌ها، تعداد نیروی انسانی و امکانات موجود در فضاهای مازاد ساختمان‌های بخش خصوصی مستقر در اراضی شهرک تدوین‌شده است.

 • گیرنده خدمت : شرکت‌های پذیرش شده در شهرک
 • شرایط واگذاری
 • شرکت متقاضی اجاره باید پذیرش شهرک را داشته باشد.

 • اجاره دادن بخشي از ساختمان يا كل آن توسط شرکت مستقر در اراضی منوط به پايان عمليات ساخت‌وساز و قابليت بهره‌برداري كامل از آن ساختمان‌ با تأييد شهرك است.

 • اجاره دادن بخشي از ساختمان يا كل آن توسط شرکت مستقر در اراضی به غير، به‌صورت مشاعي يا تفكيكي، فقط با تأييد معاونت پشتيباني فناوري شهرك و عقد قرارداد سه‌جانبه في‌مابين شهرك، شرکت مستقر در اراضی و شرکت متقاضی اجاره امكان‌پذير است.

 • قرارداد سه‌جانبه في‌مابين شهرك، شرکت مستقر در اراضی و شرکت متقاضی اجاره مطابق با نمونه قرارداد مورد تأييد شهرك در سه نسخه منعقد مي‌گردد و پس ‌از آن یک نسخه نزد شهرك و نسخ دوم و سوم به ترتيب به شرکت مستقر در اراضی و شرکت متقاضی اجاره تحويل خواهد شد. (هرگونه توافقات خارج از قرارداد منعقده، فاقد اعتبار بوده و توسط هيچ‌يك از طرفين اعم از شرکت مستقر در اراضی و شرکت متقاضی اجاره در هيچ مرجع قانوني قابل‌ارائه و استناد نيست.

 • تعيين مبلغ قرارداد شرکت مستقر در اراضی و شرکت متقاضی اجاره با توافق طرفين بوده و شهرك در آن دخالتي نخواهد داشت؛ اما درهرحال اين مبلغ بايد به‌صورت دقيق در قرارداد ذكر شود.

  بهره‌مندی از حمایت‌ها و تسهیلات قانونی استقرار در شهرک منوط به عقد قرارداد سه‌جانبه می‌باشد.

 • اجاره كردن بخشي از ساختمان شرکت مستقر در اراضی يا كل آن، با رعايت كاربري هر ساختمان از نظر نوع فعاليت، امكان‌پذير خواهد بود و تغيير كاربري هر ساختمان مشروط به تأييد شهرك و طي نمودن تشريفات قانوني است.

 • اجاره دادن فضا توسط شرکت مستقر در اراضی، دليلي بر افزايش ظرفيت و تغيير در انشعابات و ظرفيت تأسيسات نيست و افزايش ميزان انشعابات پس از اخذ درخواست رسمي و تأييد شهرك امكان‌پذير است و درهرحال هيچ‌گونه تعهدي براي شهرك ايجاد نمي‌كند.

 • تشخيص ميزان مساحت فضای موردنیاز شرکت متقاضی اجاره، بر عهده معاونت پشتيباني فناوري شهرک است. اين ميزان بر اساس شاخص‌هايي مانند نوع فعاليت شركت، تعداد نيروي انساني و برنامه توسعه شركت تعيين مي‌گردد.

 • شرکت‌های مستقر در اراضی که فضاهای مازاد خود را اجاره می‌دهند بابت ارائه خدمات شهری توسط شهرک، متعهد به پرداخت 5 درصد قیمت پایه اجاره ماهانه، مطابق با متوسط تعرفه اجاره فضای ساختمان‌های شهرک بر اساس مساحت اجاره داده‌شده، به‌حساب شهرک به‌صورت ماهانه خواهند بود.

  معاونت اداری، مالي و مدیریت منابع شهرک نسبت به شارژ ماهانه خدمات شهری به شرکت مستقر در اراضی اقدام مي‌نماید.

 • شرکت متقاضی اجاره می­تواند با تأيید و تشخیص معاونت پشتیبانی فناوری شهرک، هم‌زمان در ساختمان‌هاي چندمستأجره شهرك و نيز ساختمان‌هاي شركت‌هاي مستقر در اراضي شهرك فضا در اختيار داشته باشد.

 • ارزيابي و نظارت بر نوع فعاليت شرکت متقاضی اجاره، مشابه واحدهاي مستقر در ساختمان‌هاي چندمستأجره شهرك می‌باشد.

 • نظارت بر بهره‌برداري مناسب از فضاي اجاره‌شده و نيز ميزان حضور شرکت متقاضی اجاره در آن، بر عهده معاونت پشتيباني فناوري شهرک مي‌باشد و شرکت مستقر در اراضی و شرکت متقاضی اجاره مطابق قرارداد سه‌جانبه منعقدشده، ملزم به همكاري در اين خصوص خواهند بود.

 • نظارت بر رعایت بهداشت محيط كار، بهداشت‌کار، ایمنی کار و محیط‌زیست (HSE) بر عهده کارگزار شهرک به‌صورت دوره‌ای می‌باشد.

 • در صورت اعلام کارگزار شهرک و تشخیص معاونت پشتیبانی فناوری مبنی بر عدم رعایت شرایط و ضوابط مذکور، شرکت متقاضی اجاره موظف به تخلیه فضا و عودت آن به شرکت مستقر در اراضی می‌باشد.

 • شرايط خروج شرکت متقاضی اجاره از شهرك، مشابه ساير شركت‌هاي مستقر در ساختمان‌هاي چندمستأجره شهرك بوده و هر واحدي كه شرايط حضور در شهرك را از دست بدهد، ملزم به تخليه فضا و عودت آن به شرکت مستقر در اراضی مي‌باشد.

 • معرفی خدمت :

به منظور نظام‌مندی و ایجاد وحدت رویه تصمیم‌گیری در خصوص اجرای فرآیند خروج واحدهای فناور/خدماتی که شامل خروج از فضاهای چندمستاجره و استقرار در فضاهای بخش خصوصی، خروج از کلیه فضاهای شهرک و اقدام برای عضویت بصورت غیرمستقر و یا خروج قطعی و تسویه حساب و تعیین وضعیت استقرار واحد فناور/خدماتی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شوراي خروج شهرك نسبت به تصميم‌گيري در اين موارد اقدام مي‌نمايد.

 

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای فناور و خدماتی مستقر
 •  

 • موارد قابل طرح در شورا:
 1. موارد و مشکلات حراست
 2. عدم رعایت موارد مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 3. عدم پایبندی به منشور اخلاقی شهرک
 4. ساير موارد به تشخيص رئيس شهرك
 5. عدم فعالیت مستمر و بهره‌مندی از فضاي کالبدی
 6. عدم تمایل واحد فناور به ادامه همکاری و استقرار در شهرک
 7. بهره‌برداری غیرمرتبط از فضای کالبدی
 8. اتمام سنوات استقرار
 9. عدم بهره‌برداری صحیح و تغییر کاربری فضا و موارد مرتبط با فضای استقرار
 10. عدم تعیین تکلیف استقرار یا عدم رعایت تعهدات واحد فناور
 11. عدم پایبندی به رعایت قوانین و مقررات شهرک
 12. تغییر کاربری فضای کالبدی
 13. عدم پای‌بندی مکرر به تعهدات و قراردادهای منعقد شده بر اساس شكايت ذی‌نفعان شرکت به شهرك
 14. عدم پایبندی به انجام تعهدات مالی به شهرک (عدم پرداخت بدهی یا داشتن چک برگشتی)
 15. موارد حقوقی
 16. عدم فعاليت فناورانه و نوآورانه واحد فناور بر اساس ارزیابی‌های به‌عمل آمده
 17. عدم نوآوری در محصول و خدمات و عدم استمرار در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه
 18. عدم موفقیت در تحقق برنامه کسب و کار و ارتقای سطح فناوری محصولات و خدمات
 19. عدم کسب امتیاز لازم در ارزیابی‌های دوره‌‌اي شهرک
 20. اتمام دوره مرکز رشد/ پارک و عدم تمدید در شوراي پذيرش و ارزيابي

 

در صورت نیاز به طرح موارد خاص خارج از موارد فوق، موارد به معاونت پشتیبانی فناوری ارسال و در شورا بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارسال درخواست و مستندات مربوطه توسط مدیریت‌ها/معاونت‌های شهرک به معاونت پشتیبانی فناوری
 2. بررسی وضعیت واحد فناور/خدماتی و مستندات مربوطه توسط معاونت پشتیبانی فناوری و تکمیل مستندات در صورت لزوم
 3. طرح موضوع در شورا (در صورت نياز با حضور مدیرعامل شرکت)
 4. اتخاذ تصمیم در شورا در خصوص واحد فناور/خدماتی

 

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی
 • معاونت اداری، مالی  و مدیریت منابع

 

 • تجدید نظر

به منظور رعایت حقوق واحدهای فناور/خدماتی و در صورت دریافت اعتراض کتبی، مصوبات شورا صرفاً برای یکبار و در بازه زمانی یک ماه پس از اعلام به واحد فناور/خدماتی قابل تجدیدنظر خواهد بود و پس از آن، مصوبات قطعی و لازم‌الاجراست.

 

 • سایر توضیحات