تسهیلات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به پرداخت تسهیلات اضطراری به شرکت ها نموده است

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت پشتیبانی از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید درخواست، دریافت نامه پرداخت وام با هماهنگی مدیریت پشتیبانی واحدهای فناور
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به معرفی شرکت ها به صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان می نمایند

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت پشتیبانی از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید درخواست، دریافت معرفی نامه با هماهنگی مدیریت پشتیبانی واحدهای فناور
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به معرفی شرکت ها به صندوق نوآوری شکوفایی می نمایند

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت پشتیبانی از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید درخواست، دریافت معرفی نامه با هماهنگی مدیریت پشتیبانی واحدهای فناور
 3. ثبت نام در سامانه غزال
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات

دفترچه خدمات

 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به معرفی شرکت ها به صندوق نوآوری شکوفایی می نمایند

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت پشتیبانی از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید درخواست، دریافت معرفی نامه با هماهنگی مدیریت پشتیبانی واحدهای فناور
 3. ثبت نام در سامانه غزال
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به معرفی شرکت ها به صندوق نوآوری شکوفایی می نمایند

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت پشتیبانی از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید درخواست، دریافت معرفی نامه با هماهنگی مدیریت پشتیبانی واحدهای فناور
 3. ثبت نام در سامانه غزال
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شهرک جهت تامین منابع مالی واحدهای فناور مستقر اقدام به معرفی شرکت ها جهت بهره مندی از تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ازمنابع صندوق توسعه ملی نموده است

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت پشتیبانی از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید درخواست، دریافت معرفی نامه با هماهنگی مدیریت پشتیبانی واحدهای فناور
 3. مراجعه به بانک مربوطه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شهرک جهت تامین منابع مالی واحدهای فناور مستقر اقدام به معرفی شرکت ها جهت بهره مندی از تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ازمنابع صندوق توسعه ملی نموده است

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت پشتیبانی از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید درخواست، دریافت معرفی نامه با هماهنگی مدیریت پشتیبانی واحدهای فناور
 3. مراجعه به بانک مربوطه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به پرداخت تسهیلات بنیاد برکت به شرکت ها نموده است

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت پشتیبانی از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید درخواست، دریافت معرفی نامه با هماهنگی مدیریت پشتیبانی واحدهای فناور
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از کسب وکارهای نوپا و غیر نوپا در حوزه فاوا (ICT)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به پرداخت تسهیلات نموده است.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در شهرک فعال در حوزه فاوا (ICT)
 • شرایط دریافت خدمت :
 • شرایط و توضیحات تکمیلی
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیریت پشتیبانی واحد های فناوری از طریق دبیرخانه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات

دستورالعمل پیوست ۱

 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده است.

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ثبت نام در سامانه کارا
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم