تسهیلات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به پرداخت تسهیلات اضطراری به شرکت ها نموده است

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. دریافت معرفی‌نامه از واحد پشتیبانی در صورت تائید درخواست مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به پرداخت تسهیلات رونق تولید به شرکت ها نموده است.

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. دریافت معرفی‌نامه از واحد پشتیبانی در صورت تائید درخواست مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • معاونت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به پرداخت تسهیلات کارگشایی به شرکت ها نموده است

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. دریافت معرفی‌نامه از واحد پشتیبانی در صورت تائید درخواست مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به معرفی شرکت ها به صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان می نمایند

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. دریافت معرفی‌نامه از واحد پشتیبانی در صورت تائید درخواست مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به معرفی شرکت ها به صندوق کارآفرینی امید می نمایند

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. دریافت معرفی‌نامه از واحد پشتیبانی در صورت تائید درخواست مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به معرفی شرکت ها به صندوق نوآوری شکوفایی می نمایند

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. ثبت نام در سامانه غزال     ghazal.inif.ir
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات

دفترچه خدمات

 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به معرفی شرکت ها به صندوق نوآوری شکوفایی می نمایند

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. ثبت نام در سامانه غزال     ghazal.inif.ir
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تقویت بنیه توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک صندوق نوآوری شکوفایی ، خدمت جدیدی با عنوان «کمک‌هزینه تحقیق و توسعه» را به شرکت‌های دانش‌بنیان عرضه می‌کند و در قالب این خدمت، بخشی از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به طور بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد.

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. ثبت نام در سامانه غزال     ghazal.inif.ir
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شهرک جهت تامین منابع مالی واحدهای فناور مستقر اقدام به معرفی شرکت ها جهت بهره مندی از تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ازمنابع صندوق توسعه ملی نموده است

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. دریافت معرفی‌نامه از واحد پشتیبانی در صورت تائید درخواست مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 3. مراجعه به بانک مربوطه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شهرک جهت تامین منابع مالی واحدهای فناور مستقر اقدام به معرفی شرکت ها جهت بهره مندی از تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ازمنابع صندوق توسعه ملی نموده است.

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. دریافت معرفی‌نامه از واحد پشتیبانی در صورت تائید درخواست مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 3. مراجعه به بانک مربوطه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شهرک جهت تامین منابع مالی واحدهای فناور مستقر اقدام به معرفی شرکت ها جهت بهره مندی از تسهیلات بنیاد برکت نموده است.

 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی – بارگذاری طرح و مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. برگزاری جلسه معرفی طرح و دریافت معرفی‌نامه از واحد پشتیبانی در صورت تائید درخواست مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از کسب وکارهای نوپا و غیر نوپا در حوزه فاوا (ICT)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به پرداخت تسهیلات نموده است.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در شهرک فعال در حوزه فاوا (ICT)
 • شرایط دریافت خدمت :
 • شرایط و توضیحات تکمیلی
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. فرم درخواست حمایت مالی – بارگذاری طرح و مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. ثبت نام در سامانه توان آفرین     tavanafarin.ito.gov.ir

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات

دستورالعمل پیوست ۱

 • معرفی خدمت :

در راستای حمایت از واحدهای فناور مستقر در شهرک به منظور تامین منابع مالی، شهرک اقدام به معرفی شرکت ها به صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت می نماید.

 1. تکمیل فرم درخواست حمایت مالی - بارگذاری مستندات، در سامانه همدار (bpms.istt.ir)
 2. دریافت معرفی‌نامه از واحد پشتیبانی در صورت تائید درخواست مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات