بازاریابی و تجاری سازی
 • معرفی خدمت :

معرفی توانمندی شرکت‌ها/ واحدهای فناور در قالب خدمات و محصولات به صنایع و سازمان‌های همکار مختلف

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارایه درخواست کتبی به مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناوری از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید مدیریت مراکز رشد و یا پارک، صدور معرفی نامه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهشی
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :
 • تلاش و تسهیل پروژه‌یابی و بازاریابی محصولات و خدمات فناورانه شرکت‌های فناور مستقر در شهرک در صنایع و سازمان ‌های مختلف تا مرحله عقد قرارداد با استفاده از ابزارها و مسیرهای مختلف رسمی و غیررسمی
 • دریافت نیازهای صنایع/ سازمان‌های مختلف و شناسایی شرکت‌های توانمند مرتبط جهت معرفی به صنایع/ سازمان مربوطه
 • ارسال پیشنهادات فنی و مالی و توضیح مزایا و ویژگی‌های محصولات و خدمات شرکت‌های توانمند
 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. اعلام آمادگی انجام پروژه های اعلام شده توسط مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری یا پروژه های پیشنهادی واحد فناور در قالب ارائه نامه به مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناوری از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید مدیریت مراکز رشد و یا پارک، اقدام متناسب با موضوع و از مسیرهای ممکنه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهشی
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

به پشتوانه توان فنی موجود در شرکت‌های فناور مستقر، شهرک در مناقصات پروژه‌های فناورانه حضور پیدا خواهد کرد.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. بررسی فراخوان های اعلام شده از سوی مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 2. اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصات اعلامی توسط مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری و یا سایر مناقصات مدنظر واحد فناور در قالب ارائه نامه به مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناوری از طریق دبیرخانه
 3. در صورت تائید مدیریت مراکز رشد و یا پارک، تکمیل اسناد و مدارک مناقصه
 4. ارائه تضامین به مدیریت امور مالی
 5. در صورت برنده شدن در مناقصه، انعقاد قرارداد داخلی فی مابین شهرک و واحد فناور
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهشی
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

انعقاد قراردادهای پیمانی (قراردادهای با صنعت به پشتوانه توان فنی شرکت‌های مستقر)

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مذاکره با کارشناسان پروژه‌یابی و بازاریابی مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناوری
 2. ارائه درخواست کتبی به مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری به انضمام پیشنهادیه انجام پروژه از طریق دبیرخانه
 3. در صورت تائید پیشنهادیه توسط شهرک و همچنین کارفرما، تکمیل مدارک مورد نیاز با اعلام مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 4. ارائه تضامین مالی به مدیریت امور مالی جهت عقد قرارداد داخلی
 5. انعقاد قرارداد داخلی با شهرک پس از انعقاد قرارداد شهرک و کارفرما
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهشی
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شهرک به منظور معرفی توانایی واحدهای فناور اقدام به دعوت از صنایع و سازمان ها جهت بازدید از شهرک و شرکتهای مستقر در قالب تور فناوری می نماید.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : داشتن توانمندی مرتبط، داشتن شرایط و امتیازات لازم متناسب با صنعت یا سازمان هدف، داشتن سابقه مثبت و حضور فعال در همکاری با شهرک در برنامه‌های مشابه
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. اعلام آمادگی جهت حضور در نمایشگاه داخلی یا بازدید از محل شرکت با هماهنگی اداره روابط عمومی
 2. حضور فعال و ارائه دستاوردها در جریان تور فناوری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره روابط عمومی
 • مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

همچنین به منظور شناخت نیازهای صنایع و سازمان ها، هماهنگی جهت بازدید واحدهای فناور از سایت صنعت و معرفی و مذاکره جهت آشنایی با توان و نیازهای طرفین در قالب تور صنعتی صورت می گیرد.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : داشتن توانمندی مرتبط، داشتن شرایط و امتیازات لازم متناسب با صنعت یا سازمان هدف، داشتن سابقه مثبت و حضور فعال در همکاری با شهرک در برنامه‌های مشابه
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مشاهده فراخوان شهرک برای حضور در تور صنعتی بر روی کانالهای ارتباطی شهرک
 2. اعلام آمادگی کتبی جهت حضور در تورهای صنعتی اعلام شده از سوی مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری و یا اداره روابط عمومی
 3. حضور فعال در برنامه تور صنعتی با هماهنگی مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره روابط عمومی
 • مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

بنا به درخواست شرکت‌ فناور و بر اساس توانمندی شرکت کارشناسان و مسئولین شهرک نمایندگان شرکت را در جلسات مذاکره بازاریابی و پروژه‌یابی همراهی میکنند.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : داشتن توانمندی مرتبط، داشتن شرایط و امتیازات لازم متناسب با صنعت یا سازمان هدف، داشتن سابقه مثبت و حضور فعال در همکاری با شهرک در برنامه‌های مشابه
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی حاوی اطلاعات مربوط به جلسه به مدیریت طرح های پژوهش و فناوری از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید موضوع، هماهنگی لازم برگزاری جلسه از طریق مدیریت طرح های پژوهش و فناوری
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره روابط عمومی
 • مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات