روابط عمومی و اطلاع رسانی
 • معرفی خدمت :

به منظور معرفی دستاوردها و موفقیت شرکتها و واحدهای فناور مستقر، محتواهای تولیدی توسط این واحدها در درگاههای اطلاع رسانی و شبکه های مجازی انتشار داده می شود.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. اعلام موضوع و ارسال محتوا به کارگزار رسانه اداره روابط عمومی (واحد ۱۳۶ ساختمان شیخ بهائی به شماره تماس ..............)
 2. در صورت تائید محتوا، انتشار محتوا در رسانه‌های مرتبط با شهرک
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره روابط عمومی
 • کارگزار رسانه اداره روابط عمومی
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

برای معرفی دستاوردها، محتوا مورد نیاز (گزارشهای خبری) به صورت متن، عکس و یا فیلم تولید و انتشار داده می شود.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. اعلام موضوع به کارگزار رسانه اداره روابط عمومی (واحد ۱۳۶ ساختمان شیخ بهائی به شماره تماس ..............)
 2. در صورت تائید موضوع، هماهنگی توسط کارگزار رسانه جهت تولید محتوا صورت خواهد گرفت.
 3. انتشار محتوا در رسانه‌های مرتبط با شهرک
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره روابط عمومی
 • کارگزار رسانه اداره روابط عمومی
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی، چاپ، تبلیغات، حضور در نمایشگاه و همچنین معرفی شرکتهای متخصص و مورد تایید در زمینه های فوق و ...

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیر اداره روابط عمومی از طریق دبیرخانه و یا تماس تلفنی با کارشناسان این اداره
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره روابط عمومی
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

درخواست تجهیزات برای برگزاری نمایشگاه ها و یا برنامه های جانبی

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارائه درخواست کتبی به مدیر اداره روابط عمومی از طریق دبیرخانه و یا تماس تلفنی با کارشناسان این اداره
 2. در صورت تائید، ارائه خدمت توسط اداره روابط عمومی
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره روابط عمومی
 • فرم
 • سایر توضیحات