حمایت های قانونی
 • معرفی خدمت :
 • مجوز فناوری، گواهی است که با توجه به فعالیت تجاری شرکت در قالب پروژه‌ها و خرید و فروش محصول و خدمات فناورانه با اعتبار یک سال و طبق دستورالعمل مربوطه به شرکت متقاضی ارایه می‌شود.
 • این مجوز دارای اعتبار یک ساله می‌باشد و در صورت درخواست شرکت و داشتن شرایط لازم قابل تمدید می‌باشد.
 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • استقرار حداقل ۶ ماه در مراکز رشد و یا پارک‌های علم و فناوری شهرک
 • داشتن فعالیت تجاری مناسب و لازم در قالب قرارداد و فروش مرتبط با موضوع درخواست شرکت
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ثبت درخواست روی سامانه BPMS و بارگزاری مستندات و تکمیل فرم‌های مربوطه
 2. در صورت تائید شهرک، مراجعه حضوری به مدیریت مراکز رشد یا پارک پس از هماهنگی این واحدها
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • مدیریت طرح های پژوهش و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

این خدمت به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در شهرک ارایه می‌شود که خط تولید محصول فناورانه خود در شهرک راه‌اندازی نموده‌اند.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • استقرار در سایت اصلی شهرک
 • داشتن کارگاه در سایت اصلی شهرک
 • شرکت متقاضی جزء شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد
 • تولیدات شرکت متقاضی در کارگاه شهرک جزء رده‌های مورد تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به معاونت توسعه فناوری از طریق دبیرخانه
 2. در صورت برخورداری شرایط، دریافت معرفی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از مدیریت طرح های پژوهش و فناوری پس از هماهنگی این مدیریت
 3. دتکمیل سامانه بهین‌یاب (behinyab.ir) و ارایه مستندات قانونی مربوطه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
 4. بازدید کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت از کارگاه
 5. بازدید کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان از کارگاه
 6. صدور پروانه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهش و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

این خدمت به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در شهرک ارایه می‌شود که در حال راه‌اندازی خط تولید محصول فناورانه خود می‌باشند.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • استقرار در سایت اصلی شهرک
 • شرکت متقاضی جزء شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد
 • تولیدات شرکت متقاضی در کارگاه شهرک جزء رده‌های مورد تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به معاونت توسعه فناوری از طریق دبیرخانه
 2. در صورت برخورداری شرایط، دریافت معرفی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از مدیریت طرح های پژوهش و فناوری پس از هماهنگی این مدیریت
 3. دتکمیل سامانه بهین‌یاب (behinyab.ir) و ارایه مستندات قانونی مربوطه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
 4. بازدید کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت از کارگاه
 5. بازدید کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان از کارگاه
 6. صدور پروانه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهش و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

این خدمت مربوط به معافیت‌های مالیاتی ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌شود.

این معافیت های شامل:

* معافیت‌های مالیات بر حقوق کارکنان و قراردادهای شرکت‌های فناور مستقر در شهرک می‌باشد.

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : دارای مجوز فناوری معتبر
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به معاونت توسعه فناوری از طریق دبیرخانه
 2. دریافت فرم مربوطه از مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری با اعلام کارشناس این مدیریت
 3. تکمیل فرم و مستندات مرتبط و تحویل در قالب لوح فشرده به مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری
 4. دریافت معرفی نامه (در معرفی نامه میزان معافیت مشخص شده است) به سازمان امور مالیاتی مربوطه از مدیریت طرح های پژوهش و فناوری با اعلام کارشناسان این مدیریت
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهش و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

معرفی و مشاوره به شرکت‌های فناور مستقر در شهرک جهت استفاده از حمایت‌های قانونی ذیل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (۱۱۰ حمایت)

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • استقرار در شهرک
 • بر اساس شرایط مندرج در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به معاونت توسعه فناوری از طریق دبیرخانه
 2. دریافت معرفی به سازمان‌های مختلف بر اساس درخواست از مدیریت پژوهش و فناوری با اعلام کارشناس این مدیریت
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهش و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

معرفی و مشاوره به شرکت‌های فناور مستقر در شهرک جهت استفاده از حمایت‌های قانونی بیمه های اجتماعی

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • شرکت متقاضی جزء شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به معاونت توسعه فناوری از طریق دبیرخانه
 2. دریافت معرفی به سازمان‌ تامین اجتماعی از مدیریت پژوهش و فناوری با اعلام کارشناس این مدیریت
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهش و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

شامل معافیت از تشریفات اداری گمرک

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 1. برای معافیت از حقوق گمرکی:
  • شرکت متقاضی جزء شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد.
 2. معافیت از تشریفات اداری گمرک:
  • ارتباط زمینه فعالیت مورددرخواست با عنوان مجوز فناوری شرکت
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به مدیر مراکز رشد یا پارک جهت دریافت تائیدیه مرتبط بودن نوع وارادات با فعالیتهای واحد فناور از طریق دبیرخانه
 2. دریافت معرفی به اداره گمرک از مدیریت پژوهش و فناوری با اعلام کارشناس این مدیریت
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت طرح های پژوهش و فناوری
 • مدیریت مراکز رشد یا پارک
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

امکان اخذ پروانه ساختمان از شهرداری بدون پرداخت عوارض

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : استقرار در پارک و دارای زمین در اراضی شهرک
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست کتبی به مدیریت پارک از طریق دبیرخانه
 2. در صورت تائید، مراجعه حضوری به پارک جهت دریافت معرفی نامه با هماهنگی کارشناس پارک
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پارک علم و فناوری
 • فرم
 • سایر توضیحات