آموزش،مشاوره ای و راهبر
 • معرفی خدمت :

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با هدف توانمندسازی شرکت‌های فناور و دانش بنیان، حمایت و خدماتی در زمینه آموزش، مشاوره، کوچینگ و منتورینگ در دستور کار خود قرار داده که این خدمات از طریق اداره توانمندسازی واحدهای فناور ارایه می‌شود. دوره‌های آموزشی و زمینه‌های مشاوره شهرک به نحوی نیاز سنجی و برنامه ریزی شده که تا حد امکان پاسخگوی نیاز شرکتهای فناور و دانش بنیان باشد.

 • گیرنده خدمت :
 • شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در شهرک
 • شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در سایر پارک‌ها و مراکز کشور
 • شرکت‌های دانش‌بنیان

 

 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :

جهت اطلاع بیشتر و استفاده از خدمات آموزش و مشاوره به آدرس https://training.istt.ir  مراجعه نموده و ثبت نام نمایید.

تلفن واحد آموزش اداره توانمندسازی واحدهای فناور: ۳۳۸۶۱۱۴۴-031

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • اداره توانمندسازی واحدهای فناور
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

ارائه خدمات مشاوره و نظارت در طراحی ساختمان

 • گیرنده خدمت : شرکت ها و واحدهای مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : مستقر در دوره پارک و دارای زمین در اراضی شهرک
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مراجعه حضوری به کارشناس پارک (آقای نوری)
 2. دریافت مشاوره
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • پارک
 • فرم
 • سایر توضیحات