مرکز رشد مقدماتی
پذیرش در دوره رشد مقدماتی

دوره رشد مقدماتی برای متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان یک فرصت زمانی برای کسب آمادگی جهت ورود به مرکز رشد می باشد. در این دوره امکان آشنایی کارآفرینان با بازار، تکمیل تیم کاری، تثبیت ایده و در صورت لزوم ثبت شرکت و کسب هویت حقوقی فراهم می گردد به نحوی که به متقاضیان کمک می کند تا ریسک های دوره رشد کاهش یابد. هسته های فناوری در صورت موفقیت می توانند پس از طی مراحل پذیرش در مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر گردند. زمان این دوره شش ماه است که با تایید مدیر مرکز رشد حداکثر به مدت سه ماه قابل تمدید می باشد. خروجی مرکز رشد مقدماتی، شرکت ثبت شده و مهیای ورود به مرکز رشد است. در این دوره پس از ارائه یک ایده جدید و فناورانه، بازار پسند بودن و قابلیت تجاری شدن آن بررسی می شود و سپس امکان پذیری فنی ایده توسط یک داور تخصصی بررسی می شود و در نهایت با ثبت یک شرکت و داشتن تیمی منسجم و متخصص راه ورود به مرکز رشد شهرک هموار می شود.

حمایت های دوره رشد مقدماتی
حمایت های عمومی
 • استقرار و تحویل فضای اداری اشتراکی
 • استفاده از ملزومات اداری شامل میز، صندلی، کمد، کامپیوتر و اینترنت
 • استفاده از خدمات آزمایشگاهی در واحد فنی و تخصصی
 • استفاده از خدمات کتابخانه ای
 • ارایه حمایت‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم به ارزش بیش از 250.000.000 ریال
حمایت های ارزش افزوده
 • استفاده از مشاوران علمی و منتورهای کسب و کار
 • استفاده از مشاوران مالی، حقوقی، بازاریابی و ثبت شرکت
 • مشاوره در نوشتن طرح کسب و کار و مدل کسب و کار
 • شرکت در دوره های آموزشی
 • ارتباط با سایر واحدهای فناور (جلسات انتقال تجربه)
 • تسهیل در معرفی و ارتباط با صنعت
 • امکان عقد یک قرارداد پژوهشی با سازمان ها یا کارفرمایان از طریق شهرک
 • استفاده از خدمات مالکیت فکری
 • استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری
 • امکان جذب سرمایه گذار برای طرح

توضیحی درج نشده است